Ændring af færdselsloven

Ændring af Færdselsloven
Kontrol af farligt gods på virksomheder

Med Lov om ændring af færdselsloven (LOV nr. 2081 af 21-12-20) ændres Bekendtgørelse af færdselsloven (LBK nr. 1324 af 21-11-18) og i § 82 indsættes nyt stk. 8 og 9.

§ 82, stk. 8;
Transportministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, har til enhver tid uden retskendelse mod behørig legitimation adgang til en virksomheds forretningslokaler, herunder lagerlokaler, transportmidler, gods, forretningsbøger og dokumenter, herunder materiale, der opbevares i elektronisk form, med henblik på at føre kontrol med overholdelsen af bestemmelser fastsat i medfør af stk. 4 og 5.
Transportministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, har herunder adgang til at foretage undersøgelser af dokumenter m.v. og udtage prøver af farligt gods eller emballager med henblik på nærmere undersøgelse.
Politiet yder om nødvendigt bistand til kontrollens gennemførelse.

§ 82, stk. 9;
Konstateres det i forbindelse med kontrol efter stk. 8, at bestemmelser fastsat i medfør af stk. 4 og 5 er overtrådt, skal de konstaterede overtrædelser bringes til ophør, før transporten forlader virksomheden.

Med andre - og færre - ord kan myndigheder fremover uden retskendelse foretage kontrol af farligt gods i en virksomhed.

Ændringerne træder i kraft pr. 1. juli 2021.

ALFA Specialaffald | Bøgesøvej 29 Mogenstrup, 4700 Næstved | Cvr.: 2885 5036 | Sitemap | Tlf.: 54 88 11 00 | E-mail:alfa@alfa.dk
| Cookiepolitik
Top